/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Propozície na JSS (CHJSS hrubosrstých stavačov) s udelením titulu CACT a R. CACT

KCHHS, OPK Galanta v spolupráci s PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany  usporiada dňa 7.10.2023 t.j. v sobotu  JSS  v revíri PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany, na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej prihlášky pozývame. Zraz účastníkov skúšok bude  na poľovníckom dome PZ  Zlatý Bažant Veľké Úľany,  o 7,30 hod .

Kontakt :  Jozef Popelka  č. tel.0905743773

Program :       07,30 hod.       zraz účastníkov, prezentácia, veterinárna prehliadka

                        08,00 hod.       otvorenie skúšok, žrebovanie, odchod do revíru

                        15,00 hod.      vyhodnotenie, a ukončenie skúšok

 

Skúšať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre JSS.

Vodič psa musí mať so sebou preukaz o  pôvode psa, veterinárny preukaz s platným očkovaním. Musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou všetky potrebné pomôcky, doklady a zbraň. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť pre tento účel strelca.Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
Poplatok za JSS  je 40,- € pre vodičov členov KCHHS, pre ostatných vodičov 50,- €.

Štartovné si treba zaplatiť na účet KCHHS : IBAN: SK 79 0900 0000 0002 5145 2845 ,

Číslo účtu  : 0251452845/0900.

Pri platbe treba do poznámky uviesť meno priezvisko vodiča, ktorý bude na skúškach viesť psa

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t.j. do 1.10.2023 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- € .

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom  telefonicky na tel.: 0905743773, alebo elektronicky na e-mail: jozefpopelka44@gmail.com

Prihláška stiahnuť

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. KCHHS uprednostní na skúškach členov klubu a plemená psov zastrešené   KCHHS.  

Tešíme sa na Vašu účasť na uvedenom kynologickom podujatí.

 Poľovníckej kynológii zdar !

 Mgr. Martin Barantal   

predseda

SHARE THIS