Organizačný a rokovací poriadok

Organizačný a rokovací poriadok KCHHS

Podľa ustanovenia § 7ods. 2, písm. g Stanov KCHHS sa vydáva tento organizačný a rokovací poriadok KCHHS.

 1
Účel Organizačného a rokovacieho poriadku KCHHS

 

 1. Účelom organizačného a rokovacieho poriadku (ďalej len ORP) je:
  podrobne upraviť práva a povinnosti vyplývajúce zo Stanov KCHHS pre rokovanie snemu, členských schôdzí, výboru klubu, ich orgány a členov KCHHS,
 2.  Snem KCHHS, členská schôdza, výbor KCHHS, ich orgány a členovia KCHHS sú povinní dodržiavať ORP, riadiť sa ním a uplatňovať ho v súlade s platnými právnymi normami a zásadami morálky.

2
Organizácia činnosti KCHHS

 1. KCHHS je budovaný na humanitných a demokratických zásadách. Orgány klubu sú volené demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Orgány klubu sú povinné prerokovávať , pripomienky a sťažnosti členov klubu, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy.

3
Odborná a právna pomoc

 1. Odborné a právne rady, týkajúce sa kynológie, poskytujú členom KCHHS predovšetkým členovia výboru KCHHS a Dozornej rady KCHHS; v oblasti chovu jednotliví poradcovia chovu.
 2.  Členovia KCHHS sa môžu so svojimi podnetmi a otázkami dopytovať aj na KR SPZ, KR SPK, Odbore kynológie SPZ, alebo SKJ.

 4
Podpisovanie písomností v KCHHS

 1. Všetky dôležité písomnosti KCHHS zásadného významu, ktorými KCHHS nadobúda práva a povinnosti, podpisuje predseda KCHHS Ostatné písomnosti zásadného významu podpisuje predseda KCHHS a príslušný člen výboru KCHHS zodpovedný za vedenie konkrétnej agendy KCHHS.
 2.  Bežnú agendu organizačného charakteru KCHHS podpisuje tajomník KCHHS.
 3.  Bežnú agendu v oblasti financií podpisuje ekonóm KCHHS.
 4.  Bežnú agendu ostatných členov výboru podpisujú jednotliví členovia výboru podľa ich začlenenia vo výbore.
 5.  Agendu poradcu chovu podpisuje poradca chovu.
 6.  Písomnú agendu dozornej rady KCHHS podpisuje predseda dozornej rady KCHHS.
 7.  Rozhodnutia disciplinárneho konania výboru KCHHS podpisuje predseda KCHHS.
 8.  Rozhodnutia disciplinárneho konania dozornej rady KCHHS podpisuje predseda DR KCHHS.
 9.  Dispozičné právo s bežným účtom vedeným v peňažnom ústave je viazané minimálne na dva overené podpisy funkcionárov klubu a to: predseda a ekonóm,.

 5
Zasadnutia výboru KCHHS

 1. Výbor KCHHSsa schádza podľa potreby, najmenej tri krát v priebehu roka..
 2.  Výbor KCHHS môže v nevyhnutných prípadoch rozhodnúť i v záležitostiach, ktoré patria do právomoci členskej schôdze. Takéto rozhodnutie sa musí predložiť na schválenie najbližšej členskej schôdzi KCHHS, neschválené rozhodnutie stráca platnosť.
 3. Výbor klubu môže rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (ďalej len „per rollam), ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia výboru klubu a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov výboru klubu vyjadrí rovnaké stanovisko. Výsledok hlasovania per rollam sa archivuje vo vytlačenej podobe. Hlasovanie per rollam nie je možné ak rozhodnutie výboru vyžaduje kvalifikovanú väčšinu.
 4.  V naliehavých prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môžu vo veciach, ktoré patria do právomoci výboru KCHHS, rozhodnúť predseda . Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu najbližšej výborovej schôdze KCHHS neschválené rozhodnutie stráca platnosť. Toto oprávnenie nie je možné uplatniť, ak je možné rokovať per rollam.

 

Článok 6
Práva a povinnosti členov výboru PZ

 1. Predseda KCHHS:
  a) rokuje navonok menom KCHHS pred úradmi a tretími osobami,
  b) vydáva pokyn na zvolanie zasadnutia výboru a za jeho zvolanie zodpovedá
  c) vydáva pokyn na zvolanie členskej schôdze podľa uznesenia výboru,
  d) podpisuje písomnosti podľa čl. 4 tohto ORP,
  e) vedie výborové schôdze
  f) kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru KCHHS dozerá na celkovú činnosť KCHHS,
  g) dbá na včasné vypracovanie návrhu plánu činnosti KCHHS na jednotlivé obdobia (spravidla jeden rok) a finančného plánu a zabezpečuje ich kontrolu,
  h) zodpovedá za splnenie úloh, ktoré uložil KCHHS a vyššie orgány na úseku kynológie.
  i) zodpovedá za organizovanie skúšok psov, výstav, bonitácií, súťaží psov, ktoré zabezpečuje a organizuje KCHHS
  j) s iným povereným členom výboru rozhoduje o neodkladných záležitostiach patriacich do právomoci výboru PZ a žiada o schválenie týchto rozhodnutí na najbližšej schôdzi výboru KCHHS,
  k) menom KCHHS uzatvára KCHHS dohodou o hmotnej zodpovednosti,
  l) zostavuje s ostatnými členmi výboru KCHHS súhrnnú správu na snem KCHHS alebo celoročnú správu o činnosti KCHHS na členskú schôdzu.
 2. Tajomník :
  a) na pokyn predsedu zvoláva zasadnutia výboru a členských schôdzí,
  b) vybavuje korešpondenciu, vedie evidenciu došlých listov a zodpovedá za ich včasné vybavenie, vedie v evidencii všetky predpisy, pokyny a nariadenia vyšších orgánov a spolu s predsedom dbá o ich včasné a presné plnenie,
  d) archivuje stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité písomnosti KCHHS a zodpovedá za ich riadne uloženie,
  e) robí zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ nie je funkciou zapisovateľa poverený iný člen, zápisnice z členských schôdzí zasiela v jednom vyhotovení predsedovi DR KCHHS,
  f) predkladá výboru prihlášky nových členov a žiadosti o zrušenie členstva a ostatnú došlú poštu,
  g) spolupodieľa sa s ostatnými členmi výboru na organizovaní a zabezpečovaní klubových akcií (bonitácie, výstavy, skúšky a súťaže psov, organizovanie členských schôdzí a snemu).
 3. Ekonóm:
  a) vedie finančné hospodárenie PZ podľa všeobecne platných predpisov, interných predpisov a uznesení orgánov KCHHS,
  b) zapisuje do peňažného denníka všetky príjmy a výdavky podľa dokladov, tieto chronologicky čísluje, eviduje a ukladá,
  c) prijíma všetky peňažné hodnoty a robí výplaty so súhlasom predsedu KCHHS,
  d) v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi predkladá daňovému úradu daňové priznania a odvádza dane,
  e) zriaďuje bežný účet, prislúcha mu spolu s predsedom KCHHS dispozičné právo s bežným účtom, vedie peňažný denník a zodpovedá za pokladničnú hotovosť, je hmotne zodpovedný za zverené finančné prostriedky a nakladanie s nimi v súlade s rozhodnutiami orgánov KCHHS,
  f) na základe plánu hospodárenia vypracováva návrh finančného plánu a predkladá ho na schválenie orgánom KCHHS, počas roka zodpovedá za jeho dodržiavanie,
  g) zúčastňuje sa inventarizácie majetku KCHHS, predkladá ho na schválenie členskej schôdzi KCHHS,
  h) zostavuje výkaz o hospodárení stave majetku KCHHS a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi KCHHS,
  i) zodpovedá za starostlivé uschovanie príjmových a výdavkových dokladov a pravidelne podáva výboru a členskej schôdzi KCHHS prehľadnú správu o čerpaní finančných prostriedkov a finančnej situácii KCHHS,
  j) predkladá správu o finančnom hospodárení snemu KCHHS a členskej schôdzi.
 4. Matrikár:
  a) vedie evidenciu členov KCHHS, túto pravidelne aktualizuje,
  b) zoznamy členov KCHHS pravidelne, najmenej jeden krát za štvrť roka predkladá ekonómovi KCHHS za účelom kontroly platenia členských príspevkov,
  c) redakčnej rade Klubového spravodajcu predkladá zoznam členov KCHHS, ktorí sa dožívajú okrúhleho životného jubilea, prípadne ktorí zomreli,
  d) spolupodieľa sa s ostatnými členmi výboru na organizovaní a zabezpečovaní klubových akcií (bonitácie, výstavy, skúšky súťaže psov, organizovanie členských schôdzí a snemu),
 5. Poradca chovu:
  a) vedie prehľady chovných jedincov KCHHS
  b) vedie agendu stanovenú nadriadenými orgánmi na úseku kynológie a podľa uznesení členskej schôdze KCHHS,
  c) na požiadanie majiteľa chovnej suky vystavuje odporúčanie na párenie,
  d) vedie zoznamy narodených šteniec,
  e) redakčnej rade Klubového spravodajcu predkladá správu o dosiahnutých výsledkoch v chove plemena za predchádzajúce obdobie, (spravidla za predchádzajúci rok)
  g) spolupodieľa sa s výcvikárom klubu a ostatnými funkcionármi KCHHS na zabezpečovaní kynologických podujatí organizovaných KCHHS (skúšky, súťaže, výstavy, bonitácie),
 6. Výcvikár:
  a) vedie prehľady o účasti psíkov na kynologických podujatiach organizovaných KCHHS, ako aj o účasti psíkov na celoslovenských, alebo zahraničných kynologických podujatiach (súťaže z výkonu, výstavy a pod.),
  b) poskytuje členom KCHHS odborné rady pri výcviku psíkov, ich príprave na skúšky a súťaže, ako aj pri príprave psíkov na výstavy,
  c) podľa rozhodnutia výboru KCHHS zabezpečuje pre záujemcov KCHHS výcvikové dni alebo tábory
  d) spolupodieľa sa s poradcom chovu a ostatnými funkcionármi KCHHS na zabezpečovaní kynologických podujatí organizovaných KCHHS (skúšky, súťaže, výstavy, bonitácie),
 1. Člen výboru :
  a) plní úlohy, ktorými ho poverí predseda KCHHS,
  b) spolupodieľa sa na príprave a organizovaní kynologických podujatí organizovaných KCHHS, (zabezpečuje materiál a priestory na organizovanie kynologických podujatí KCHHS, vykonáva administratívne činnosti apod.)
  c) udržiava komunikáciu na webovej stránke KCHHS

 7
Redakčná rada

 1. Je pomocný orgán výboru KCHHS pri vydávaní Klubového spravodajcu.
 2.  Zhromažďuje, analyzuje a upravuje materiály zaslané od jednotlivých funkcionárov a členov KCHHS do Klubového spravodajcu.
 3. Zabezpečuje vydanie Klubového spravodajcu a jeho distribúciu členom KCHHS prostredníctvom tajomníka KCHHS. Zabezpečuje vydávanie smerníc KCHHS pre jednotlivé činnosti .
 4. Členmi redakčnej rady sú:
  – predseda KCHHS
  – členovia výboru KCHHS
  – predseda DR KCHHS
  – ostatní členovia výboru KCHHS

8
Organizačné zabezpečenie snemu KCHHS

 1. Snem KCHHS sa zvoláva raz za päť rokov, spravidla pred rokovaním snemu nadriadeného orgánu po úseku kynológie. Snem môže byť zvolaný aj i pokynu nadriadeného orgánu riadenia kynológie.
 2.  Snemu KCHH sa zúčastňujú všetci členovia KCHHS.
 3.  Snem zvoláva na pokyn predsedu KCHHS tajomník KCHHS.
 4.  Snem musí byť zabezpečený tak, aby mal predovšetkým pracovný charakter.
 5.  Snem KCHHS otvára doterajší predseda KCHHS alebo doterajším výborom poverený člen výboru klubu. Predloží na prerokovanie návrh na voľbu predsedu pracovného predsedníctva, členov pracovného predsedníctva, členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, ktorí sa volia z členov KCHHS prítomných na sneme s hlasom rozhodujúcim.
 6.  Predseda pracovného predsedníctva predkladá snemu na schválenie návrh rokovacieho a volebného poriadku snemu KCHHS.
 7.  Pracovné predsedníctvo poverí jedného zo svojich členov vedením snemu. Člen predsedníctva poverený vedením snemu predloží na prerokovanie návrh programu a určí zapisovateľa.
 8. Správu o činnosti za uplynulé obdobie a návrh plánu činnosti na nasledujúce obdobie prednesie doterajší predseda KCHHS .
 9.  Pracovné predsedníctvo môže stanoviť maximálnu časovú dĺžku diskusných príspevkov. Ak diskusia presiahne predpokladané časové rozpätie, môže sa snem uzniesť a jej skončení, písomné diskusné príspevky, ktoré nebolo možné z časových dôvodov predniesť sa stanú súčasťou zápisnice.
 10.  Snem prijíma uznesenie, v ktorom vytyčuje plán činnosti na obdobie do budúceho snemu, ako aj jeho rozpracovanie na jeden rok po rokovaní snemu.
 11. Mandátová komisia zistí celkovú účasť na sneme a overí uznášania schopnosť. Výsledky zistenia jej predseda prenesie skôr ako snem pristúpi k prijímaniu uznesení. O zisteniach sa urobí záznam do zápisnice zo snemu.

 9
Členská schôdza

 1. Je po sneme KCHHS najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, spravidla raz za rok prípadne z mimoriadnych dôvodov na požiadanie dozornej rady alebo na požiadanie ⅔ všetkých členov klubu.
 2.  Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne alebo prostredníctvom Klubového spravodajcu najmenej 14 dní pred jej rokovaním.
 3.  Do pôsobnosti členskej schôdze patria všetky úlohy uvedené v Stanov KCHHS.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Organizačný a rokovací poriadok KCHHS záväzný pre všetkých funkcionárov klubu a pre všetkých členov KCHHS.
 2. Organizačný a rokovací poriadok KCHHS bol schválený uznesením členskej schôdze KCHHS konanej dňa 31.03.2019 Abraháme