/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

VI. Ročník Žitnoostrovský Pohár – Propozície

Všeobecné ustanovenia :

Žitnoostrovský pohár je medzinárodná súťaž stavačov na Slovensku. Stavač ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz Žitnoostrovského pohára, môže mu byť priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Stavač ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACIT. Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže získať CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT. Na Žitnoostrovský pohár sa môžu prihlásiť všetky plemená stavačov max. 24 psov. Stavač musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI.

Pokyny pre vodičov:

-Vodič psa musí prísť na skúšky včas, poľovnícky ustrojený a s príslušnou zbraňou. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní.
-Vodič musí pri prehliadke predložiť platný preukaz člena SPZ, zbrojný preukaz a preukaz zbrane. Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad o poistení.
– Skúšky sa konajú za každého počasia. Zo skúšok budú vylúčené psy choré a honcujúce sa suky.
– Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
– V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť finančnú záruku 50 EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do vyhlásenia výsledkov skúšok.
– Vodič poslaním prihlášky prehlasuje, že pozná platný skúšobný poriadok SPZ.
– Vodič je zodpovedný za škody spôsobené svojím psom.
– Vodič poslaním prihlášky súhlasí so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona o osobných údajoch a taktiež súhlasí s fotodokumentáciou podujatia a zverejnením fotografii na soc. sieťach.

Štartovné:

Štartovný poplatok vo výške 80,00€ pre členov klubu KCHHS a 120,00€ pre nečlenov klubu, je možné uhradiť prevodom alebo poštovou poukážkou na uvedený účet najneskôr do termínu uzávierky prihlášok. Pre štartujúcich zo zahraničia štartovný poplatok je 120,00 €. Prihlášky vrátane platby sa prijímajú do 14.08.2024. Pokiaľ platba neprebehne do termínu, prihláška nebude prijatá. Záväzné prihlášky, spolu s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe posielajte na adresu: polovnik@real-net.sk

Bankové spojenie:

číslo účtu: 0021872924/0900

IBAN: SK16 0900 0000 0000 2187 2924

SWIFT(BIC): GIBASKBX

Do poznámky: priezvisko

Uzávierka: 14.08.2024
Prihlášky budú potvrdené elektronicky, preto do prihlášky uveďte svoju e- mailovú adresu !

Ubytovanie:

Ubytovanie bude zabezpečené na poľovníckej chate PZ Okoč. Ubytovanie si účastník hradí sám. V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte na tel. číslo: + 421 903 228 089 – Mikuláš Varga

GPS Súradnice :
47.895628892, 17.782761455
https://maps.app.goo.gl/nThK9QgUGPrUujf98

Stravovanie:

Stravovanie bude zabezpečené na poľovníckej chate v Okoči. Stravovanie si účastník hradí sám.

Program :

7:00 – 8:00 – Raňajky pre rozhodcov, príjem psov, veterinárna prehliadka
8:30 – Slávnostné otvorenie
9:00 – odchod do revírov
17:00 – Predpokladané ukončenie, vyhlásenie výsledkov

Organizačný výbor:

Ing. Arpád Figura, PhD. – PREDSEDA ORG. VÝBORU, PREDSEDA OkO SPZ

Mgr. Martin Barantal – PREDSEDA KCHHS

Mikuláš Varga – KYNOLOGICKÝ REFERENT OkO SPZ

Jozef Popelka – VÝCVIKÁR KLUBU KCHHS

Prihláška

 

 

SHARE THIS