Podmienky chovnosti

Chovné podmienky a práca s chovnými jedincami na úrovni chovateľov.

  

Chovné podmienky – Nemecký drôtosrstý stavač platné od 1.7.2023 :

Pes :

 • výstavné ocenenie aspoň VD
 • absolvovanie náhodného stretnutia so škodnou zverou
 • chovné JSS v I.c. a skúšky špeciálnej  vodnej práce v I.c., alebo súťaž typu pole-voda v I.c. organizovanú KCHHS, alebo VSS absolvované na Slovensku (limitné známky hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2)
 • absolvovanie chovného zvodu s výsledkom „kandidát chovu“
 • plnochrupý, nožnicový zhryz v zmysle štandardu
 • kontrola dysplázie bedrových a lakťových kĺbov so záverom A/A, A/B alebo B/B (resp. 0/0, 0/1 alebo 1/1) vo veku minimálne 12 mesiacov u veterinárneho lekára zo zoznamu akreditovaných posudzovateľov DBK a DLK Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
 • Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK

Suka :

 • výstavné ocenenie aspoň VD
 • absolvovanie náhodného stretnutia so škodnou zverou
 • chovné JSS v I.c., alebo súťaž typu pole-voda organizovanú KCHHS v I.c., alebo v II.c., alebo VSS absolvované na Slovensku (limitné známky hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2)
 • absolvovanie chovného zvodu s výsledkom „kandidát chovu“
 • plnochrupý, nožnicový zhryz v zmysle štandardu
 • kontrola dysplázie bedrových a lakťových kĺbov so záverom A/A, A/B alebo B/B (resp. 0/0, 0/1 alebo 1/1) vo veku minimálne 12 mesiacov u veterinárneho lekára zo zoznamu akreditovaných posudzovateľov DBK a DLK Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
 • Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK

 

Postup uchovnenia jedinca :

 Po splnení všetkých podmienok chovnosti chovateľ zašle všetky originály rozhodcovských tabuliek, originál rodokmeňa a fotografiu jedinca poradcovi chovu, ktorý preverí splnenie podmienok a potvrdí v rodokmeni splnenie chovných podmienok pre kynologické oddelenie Ú-SPZ. Zároveň zašle tieto materiály na Ú-SPZ, ktoré zapíše do rodokmeňa chovnosť jedinca a zašle materiály chovateľovi. Chovateľ zaplatí pokladníkovi klubu 100,- € za chovnosť. V prípade uchovňovania jedinca s absolvovanými všestrannými skúškami (na Slovensku), budú tieto jedince od tohto poplatku oslobodené.

Majitelia chovných jedincov sú podľa chovateľského poriadku povinní oznámiť poradcovi chovu všetky  zmeny týkajúce sa ich jedincov. Týka sa to najmä :

 • získania nových pracovných a výstavných ocenení
 • zmeny adresy majiteľa chovného jedinca
 • predaja chovného jedinca, meno a adresa nového nadobúdateľa
 • zmeny v zdravotnom stave chovných jedincov
 • úhynu, straty alebo rozhodnutia majiteľa o skončení využívania v chove

Postup pri párení suky :

 Suka môže mať vrh len raz do roka, ale môže byť krytá dvakrát, ak po druhom krytí vrh bude len v nasledujúcom roku. Od 1. novembra každého roku začína nový chovateľský rok a aj odporúčania na párenie sa vystavujú už na ďalší rok. Výnimkou je náhradné páre nie, keď na základe vystaveného odporúčania na náhradné párenie môže mať suka šteňatá aj dvakrát do roka. Nárok na náhradné párenie vzniká ak po prvom párení sa nenarodili šteňatá, alebo sa narodilo len jedno šteňa s podmienkou, že sa párenie uskutoční s tým istým psom.Minimálne mesiac pred háraním suky, majiteľ suky požiada o Odporúčanie na párenie poradcu chovu. Poradca chovu pridelí suketroch psov, z ktorých si majiteľ suky môže vybrať jedinca na párenie. Spolu s odporúčaním poradca chovu zasiela majiteľovi suky aj Hlásenie vrhu, Prihlášku na zápis šteniat a Hlásenie o umiestnení šteniat. Po párení majiteľ chovného psa vyplní Odporúčaniena párenie podľa popisu na ňom a zašle originál na Ú-SPZ, prvú kópiu poradcovi chovu a ústrižok z neho dá majiteľovi psa. Po narodení šteniat majiteľ suky do 10 dní hlási na tlačive Hlásenie vrhu počet narodených šteniat podľa pohlavia a prípadné chyby vrhu. Po troch týždňoch od narodenia posiela poradcovi chovu Prihlášku na zápis šteniat. Ak si chovateľ necháva nadpočetné šteňatá (max. 8 ks) zasiela zároveň aj fotokópiu ústrižku o zaplatení poplatku za nadpočetné šteňatá. Poradca chovu potvrdí.Prihlášku a zašle na Ú-SPZ, kde vystavia rodokmene a zašlú ich veterinárovi, ktorý bude šteňatá tetovať. Po odpredaji šteniat chovateľ suky zašle poradcovi chovu Hlásenie o umiestnení šteniat s adresami nadobúdateľov podľa tetovacích čísel a mien šteniat.

Využitie psa v chove v roku keď dovŕši deväť rokov života sa využíva posledný rok.

Využitie suky v chove -v roku keď dovŕši osem rokov života sa využíva posledný rok.

Výbor klubu CHHS Odsúhlasené VČS r 2023

PDF link: Podmienky chovnosti Deutsch Drathaar