/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Propozície na JSS (CHJSS hrubosrstých stavačov) s udelením titulu CACT, a R. CACT

KCHHS, OPK Galanta v spolupráci s PZ Zlatý Bažant, Veľké Úľany usporiada dňa 1.10.2022 t.j. v sobotu JSS v revíri PZ Zlatý Bažant – Veľké Úľany, na ktoré Vás na základe vopred zaslanej písomnej prihlášky pozývame.Zraz účastníkov skúšok bude na poľovníckom dome PZ Zlatý Bažant – Veľké Úľany, o 7,30 hod .

Program :

07,30 hod. – zraz účastníkov, prezentácia, veterinárna prehliadka

08,00 hod. – otvorenie skúšok, žrebovanie, odchod do revíru

14,00 hod. –  vyhodnotenie, a ukončenie skúšok

Skúšať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre JSS.

Vodič psa musí mať so sebou preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz s platným očkovaním. Musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou všetky potrebné pomôcky, doklady a zbraň.Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť pre tento účel strelca. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.

Poplatok za JSS je 40,- € pre vodičov členov KCHHS, pre ostatných vodičov 50,- €.
Štartovné si treba zaplatiť na účet KCHHS : IBAN: SK 79 0900 0000 0002 5145 2845 ,
Číslo účtu : 0251452845/0900.
Pri platbe treba do poznámky uviesť meno priezvisko vodiča, ktorý bude na skúškach viesť psa

Ak vodič nezašle prihlášku do uzávierky prihlášok t.j. do 26 .09.2022 a do tohto dátumu neuhradí skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- € .

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom telefonicky na tel.: 0905781052 alebo elektronicky na e-mail: barantal77@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. KCHHS uprednostní na skúškach členov klubuaplemenápsovzastrešené KCHHS.

Tešíme sa na Vašu účasť na uvedenom kynologickom podujatí.

Poľovníckej kynológii zdar !

Výbor KCHHS

Propozície v PDF verzii TU 

 

SHARE THIS


Pridaj komentár