/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.03.2023 v Nitre

Zápisnica

z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.03.2023 v Nitre

Prítomní členovia klubu : viď prezenčná listina

Program členskej schôdze :

 • otvorenie schôdze a privítanie účastníkov
 • návrh a schválenie programu
 • voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa
 • voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • správa mandátovej komisie
 • voľba overovateľov zápisnice
 • správa predsedu klubu, kontrola uznesení z minulého roku
 • správa ekonóma
 • správa matrikára
 • správa výcvikára
 • správa poradcu chovu pre NDS
 • správa poradcu chovu pre PP
 • správa dozornej rady
 • návrhy výboru klubu
 • vyhodnotenie súťaže o najlepšieho pracovného a výstavného jedinca klubu za rok 2022
 • diskusia
 • návrh a schválenie uznesenia z VČS
 • záver

K bodu č. 1

Predseda klubu KCHHS (v zastúpení p. Barantal) otvoril členskú schôdzu a privítal prítomných členov.

K bodu č. 2

Následne predseda prečítal program a vyzval prítomných na návrhy na doplnenie, prípadne prednesenie námietok k predloženému programu. Členská schôdza, okrem výmeny poradia bodov 14 a 15,  nemala žiadne návrhy ani námietky a tak jednohlasne schválila program ČS.

K bodu č. 3

Členská schôdza jednohlasne schvaľuje:

pracovné predsedníctvo- Mgr. Martin Barantal, Ing. Michal Urban Mgr. Gabriel Skladan

zapisovateľ- Ing. Michal Urban

K bodu č. 4

Členská schôdza jednohlasne schvaľuje nasledovné zloženie mandátovej a návrhovej komisie: Ladislav Maczala, Beňadik Hegedüs, Klaudia Bögiová

K bodu č. 5

Registrácia prebehla v poriadku, poplatky boli uhradené. Vzhľadom na počet prítomných členov 39, ktorý dosahuje nadpolovičnú väčšinu počtu riadnych členov klubu, je členská schôdza v zmysle stanov KCHHS uznášaniaschopná.

K bodu č.6

Členská schôdza jednohlasne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Radovan Honíšek, Branislav Abelovský

K bodu č. 7

Predseda KCHSH Mgr. Martin Barantal predniesol správu o činnosti za uplynulý rok. Konštatoval, že sa nám podarilo zorganizovať všetky akcie podľa plánu. Poďakoval sponzorom a členom klubu, ktorí akokoľvek prispeli ku klubovej činnosti.

Tajomník klubu Ing. Michal Urban vykonal kontrolu uznesení.

K bodu č. 8

Ekonóm klubu p. Skladan predniesol správu ekonóma KCHHS za rok 2022. Náš klub mal výsledok hospodárenia za rok 2022  vo výške + 188,99 Eur. Podrobná správa ako aj plán finančného hospodárenia pre rok 2023 je uverejnená v klubovom spravodaji.

K bodu č. 9

Matrikár klubu p. Mário Bögi predniesol správu za rok 2022. V klube bolo k 31.12.2022  registrovaných 64 členov s uhradeným členským poplatkom. Tento stav má oproti predchádzajúcim rokom stále klesajúcu tendenciu.

K bodu č. 10

Výcvikár klubu p. Jozef Popelka predniesol správu výcvikára za rok 2022.

KCHHS zorganizoval v roku 2022 šesť pracovných podujatí. Podrobná správa je zverejnená v klubovom spravodaji.

K bodu č. 11

Poradca chovu pre plemeno NDS p. Patrik Hudec predniesol správu za rok 2022.

Bolo vydaných 10 odporúčaní na párenie, zapísaných bolo spolu 57 šteniat, čo v podstate kopíruje trend predchádzajúceho roka. Pre rok 2023 eviduje 9 chovných psov a 18 chovných súk, pričom pri pohľade na vekové zloženie chovných jedincov je zrejmé, že máme nedostatok mladých chovných jedincov. V roku 2023 končí chovnosť ôsmim chovným sukám.

K bodu č. 12

Poradca chovu pre plemeno PP Ing. Michal Urban predniesol správu za rok 2022.

V roku 2022 sa na Slovensku narodili dva vrhy, spolu 11 šteniat. Pre rok 2023 sú evidované štyri chovné suky, žiaľ ani jeden chovný pes. Boli vydané 4 odporúčania na párenie, všetci majitelia však musia za krycími psami vycestovať.  Prísľubom pre budúcnosť je niekoľko mladých nádejných jedincov, ktorí by mali splniť v najbližšom období podmienky chovnosti.

K bodu č. 13

Predseda dozornej rady p. Rigo predniesol správu za rok 2022. DR KCHHS pri svojej činnosti postupovala podľa metodických pokynov pre činnosť DR organizačných jednotiek SPZ.

Kontrola účtovnej evidencie KCHHS bola vykonaná dňa 3.3.2023, prítomní boli p. Miroslav Rigo, p. Beňadik Hegedüs, p. Ján Kolenič a Mgr. Gabriel Skladan. Pri kontrole sa nezistili žiadne nezrovnalosti, agenda je vedená presne, prehľadne a chronologicky v súlade so zákonom o účtovníctve.

K bodu č. 14

Predseda klubu vyhlásil výsledky súťaže o najlepšieho vystavovateľa a najlepšieho vodiča KCHSH za rok 2022. Do súťaže o najlepšieho vodiča sa žiaľ neprihlásil nikto. Do súťaže o najlepšieho vystavovateľa sa prihlásil jediný záujemca, takže bez konkurencie sa stal najlepším vystavovateľom pre rok 2022 Bc. Štefan Holényi so sukou NDS Gru vom Holstef. P

K bodu č. 15

Výbor klubu navrhuje zvýšenie členského príspevku od 1.1.2024 na 15 Euro, nakoľko aktuálne členské vo výške 10 Euro už nepostačuje ani na pokrytie nákladov na usporiadanie členskej schôdze a na vydanie klubového spravodaja.

Tento návrh VČS jednohlasne schválila.

Výbor klubu navrhuje, aby sa zvýšil poplatok za uchovnenie jedinca na 100 euro a zároveň zrušenie všetkých ostatných poplatkov súvisiacich s využitím jedinca v chove. V prípade uchovňovania jedinca s absolvovanými všestrannými skúškami (na Slovensku), budú tieto jedince od tohto poplatku oslobodené.  Výbor toto navrhuje najmä z dôvodu, že si chovatelia neplnia svoje povinnosti a neuhrádzajú platby za využitie v chove, za odporúčanie na párenie, za šteňatá a pod. Takto v tomto jednorazovom poplatku bude mať chovateľ predplatené všetky služby súvisiace s administratívou v chove. Zároveň to bude slúžiť ako podpora pre všestranných jedincov, smerujúcich do chovu.

Tento návrh VČS jednohlasne schválila.

Výbor klubu navrhuje udeľovať podporu vodičom, ktorí budú štartovať na všestranných skúškach stavačov. Klub ich podporí refundácioiu štartovného poplatku za prvé absolvované skúšky tohto typu na Slovensku (teda nie za všetky VSS absolvované s daným psom).

Tento návrh VČS jednohlasne schválila.

Výbor klubu navrhuje na schválenie nasledovné podmienky chovnosti, platné od 1.7.2023:

 • výstavné ocenenie získané na klubovej výstave aspoň VD
 • absolvovanie chovného zvodu s výsledkom „kandidát chovu“
 • plnochrupý, nožnicový zhryz v zmysle štandardu
 • kontrola displázie bedrových a lakťových kĺbov so záverom A/A, A/B alebo B/B (resp. 0/0, 0/1 alebo 1/1) vo veku minimálne 12 mesiacov u veterinárneho lekára zo zoznamu akreditovaných posudzovateľov DBK a DLK Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
 • absolvovanie náhodného stretnutia so škodnou zverou
 • pes: chovné JSS v I.c. a skúšky špeciálnej vodnej práce v I.c., alebo súťaž typu pole-voda v I.c. organizovanú KCHHS, alebo VSS absolvované na Slovensku (limitné známky hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2)

           suka: chovné JSS v I.c., alebo súťaž typu pole-voda organizovanú KCHHS v I.c., alebo v II.c., alebo VSS absolvované na Slovensku (limitné známky hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2)

                 Tento návrh VČS jednohlasne schválila.

K bodu č. 16

Diskusia :

 1. Štefan Holényi informoval o presunutí miesta konania klubovej výstavy do Radošiny. Navrhuje, aby klub vydal odznaky zaslúžilým členom klubu. Vytýkal výboru, že už sedem rokov sa stále dožaduje, aby sa KCHHS pokúsil stať členom svetového klubu chovateľov NDS. Na to zareagoval tajomník klubu Ing. Michal Urban s tým, že najprv musí výbor vyriešiť veľa organizačných aj technických nedostatkov v rámci fungovania klubu ako takého (členský preukaz s IČOm iného klubu, neúplná matrika a databáza členov, zabezpečenie klubových prezentov), až potom sa budeme môcť venovať aktivitám ako sú odmeňovanie zaslúžilých členov alebo smerom k zahraničiu.
 2. Ladislav Maczala sa pýtal na organizáciu memoriálu Ladislava Józsu. Predseda klubu mu ozrejmil, že výbor sa touto žiadosťou zaoberal na svojom zasadnutí v decembri 2022 a uzniesol sa, že zatiaľ nebudeme uvažovať nad organizovaním takéhoto memoriálu. Klub nie je schopný zorganizovať kvôli nedostatku vodičov klubových plemien ani už zavedený Memoriál Bohuslava Zemka a púšťať sa do organizácie ďalšej súťaže podľa výboru momentálne nemá zmysel.
 3. Ekonóm klubu Mgr. Gabriel Skladan navrhol, aby členský poplatok bola povinnosť uhradiť do 31.12. Minulý rok sme schválili možnosť platby do konca marca, ale neosvedčilo sa to, preto predkladá tento návrh. Zároveň apeluje na členov, aby prednostne uhrádzali všetky platby bezhotovostne prevodom na účet a používali poznámky na identifikáciu platieb.

              Tento návrh VČS jednohlasne schválila.

K bodu č. 17

Bol prednesený návrh uznesenia Výročnej členskej schôdze klubu chovateľov hrubosrstých stavačov, konanej dňa 26.3.2023 v Nitre. Toto uznesenie bolo schválené jednohlasne.

K bodu č. 18

Predseda klubu Mgr. Martin Barantal ukončil konferenciu, poďakoval sa prítomným za účasť, pozval prítomných na následne konaný chovný zvod a poprial šťastnú cestu domov.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze KCHHS, konanej dňa 26.3.2023 v Nitre

Výročná členská schôdza KCHHS

 1. Berie na vedomie:
 2. Správu predsedu klubu
 3. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 4. Správy jednotlivých funkcionárov KCHHS
  • ekonóma
  • matrikára
  • výcvikára
  • poradcu chovu NDS
  • poradcu chovu PP
 5. Diskusné príspevky
 6. Schvaľuje:
 7. Program konferencie
 8. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu
 9. Pracovné predsedníctvo a zapisovateľa
 10. Overovateľov zápisnice
 11. Správu DR KCHHS o kontrole činnosti a hospodárenia klubu KCHHS
 12. Plán finančného hospodárenia KCHHS na rok 2023
 13. Podmienky chovnosti platné od 1.7.2023
 14. Zvýšenie členského príspevku od 1.1.2024 na 15 euro v prípade kolektívneho člena SPZ a v prípade nečlena SPZ na 15 euro + členský príspevok za takého člena pre SPZ a náklady na poštovné
 15. Zvýšenie poplatku za uchovnenie jedinca na 100 euro a zároveň zrušenie všetkých ostatných poplatkov súvisiacich s využitím jedinca v chove. V prípade uchovňovania jedinca s absolvovanými všestrannými skúškami (na Slovensku), budú tieto jedince od tohto poplatku oslobodené.
 16. Návrh na podporu vodičov, ktorí budú štartovať na všestranných skúškach stavačov a vyšších. Klub podporí vodičov refundáciou štartovného poplatku za prvé úspešné absolvované skúšky tohto typu na Slovensku (teda nie za všetky VSS absolvované s daným psom).
 17. Povinnosť zaplatiť členský poplatok do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka, inak

              zanikne členstvo v klube.

 1. Plán činnosti na rok 2023.

                          III. Ukladá výboru KCHHS:

 1. Zabezpečiť organizáciu schválených klubových podujatí
 2. Preveriť podmienky členstva klubu vo svetovom klube NDS
 3. Vypracovať podmienky na udelenie odznaku za zásluhy a dlhoročné členstvo
 4. Vypracovať podmienky súťaží o najlepšieho vodiča a vystavovateľa
  Zapísal : Michal Urban

Overovatelia Zápisnice :

Radovan Honíšek, Branislav Abelovský

            _______________________________              ______________________________

                        Mgr. Martin Barantal                                       Ing. Michal Urban

                           predseda KCHHS                                           tajomník KCHHS

SHARE THIS