/ od /   Uncategorized / 0 komentárov

Medzinárodné skúšky stavačov Pole – Voda s udeľovaním CACIT, R CACIT, CACT, R CACT

SPZ, Klub chovateľov hrubosrstých  stavačov OkO SPZ Nitra v spolupráci s PS Jarok

usporiada

v dňoch 26.8.2023

Medzinárodné skúšky stavačov Pole–Voda s udeľovaním CACIT, R CACIT, CACT, R CACT

v poľovnom revíry PS Jarok

 

KCHHS, OPK  Nitra  v spolupráci s PS  Jarok  usporiada dňa 26.8.2023 t.j. v sobotu

Medzinárodné skúšky stavačov , Pole – vode  v revíri PS  Jarok , na ktoré Vás pozývame. 

Zraz účastníkov skúšok je  o 7,30 hod  na chate PS Jarok, ktorá sa nachádza pri rybníku , trasa bude vyznačená  šípkami od centra obce. Kontakt :  Jozef Popelka  č. tel.0905743773

Program :

Sobota 26.08.2023

07:30 – 08:00        zraz a prezentácia účastníkov  skúšok Pole –Voda a

08:30 – 09:00       veterinárna prehliadka, porada rozhodcov,

09:00  – 09:20        slávnostné zahájenie medzinárodných skúšok Pole – Voda

09:20 – 15:30       posudzovanie prác v revíry

15:30 – 17:00      sumár  a vyhlásenie výsledkov, ukončenie skúšok

Poplatok za skúšky vo výške 70.00,- EUR člen KCHHS, nečlen klubu 100.00,- EUR , Prihlášky vrátane platby sa prijímajú do 12.8.2023. Pokiaľ platba neprebehne do termínu, prihláška nebude prijatá. Záväzné prihlášky, spolu s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe posielajte na adresu:  jozefpopelka44@gmail.com . Uzávierka prihlášok je do 12.8.2023. Zoznam prijatých psov bude 14.8.2023 zverejnený na stránke www.kchhs.sk

Štartovné si treba zaplatiť na účet KCHHS : IBAN: SK 79 0900 0000 0002 5145 2845 ,

Číslo účtu  : 0251452845/0900.

Pri platbe treba do poznámky uviesť meno priezvisko vodiča, ktorý bude na skúškach viesť psa

Všeobecné  ustanovenia:

Pole – voda je  medzinárodná súťaž stavačov na Slovensku. Stavač ktorý dosiahne najvyšší  počet bodov v I. cene,   môže mu byť priznané  čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Stavač ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACIT. Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže získať CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT. Na medzinárodnú súťaž Pole – voda,  sa môžu prihlásiť všetky plemená stavačov max. 24 psov. Stavač musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI.

Zbor rozhodcov deleguje KR SPZ Bratislava na návrh KCHHS. Skúša sa podľa Skúšobného poriadku pre kontinentálne stavače pre skúšky s udeľovaním  CACIT a R CACIT – Skúšky pole –  voda –  Tab. č. 3 / homologizované FCI/

Pokyny pre vodičov:

  • Vodič psa musí prísť na skúšky včas,  poľovnícky ustrojený a s príslušnou zbraňou. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní.
  • Vodič musí pri prehliadke predložiť platný preukaz člena SPZ, zbrojný preukaz a preukaz zbrane. Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad o poistení.
  • Skúšky sa konajú za každého počasia. Zo skúšok budú vylúčené psy choré a honcujúce sa suky.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
  • V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť finančnú záruku 100 EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do vyhlásenia výsledkov skúšok.

Občerstvenie:

Občerstvenie a stravovanie je zabezpečené v stredisku súťaže.

Doprava:

Doprava pre rozhodcov je zabezpečená. Vodiči sa prepravujú na miesta skúšok na vlastné náklady. Cesta na miesta skúšok bude vyznačená.

Ubytovanie:

Pre rozhodcov zabezpečené. Vodiči a ostatní účastníci si zabezpečujú sami.

Sponzori:

TopVet, TEKRO Nitra,s.r.o., Chateau Topoľčianky

Ako diváci sú vítaní všetci priaznivci poľovníckej kynológie.

Organizačný výbor
KCHHS

SHARE THIS