Pudelpointer

Štandard

Chovné podmienky a práca s chovnými jedincami na úrovni chovateľov.

 

 

Chovné podmienky – Pudelpointer:

 

Pes :

výstavné ocenenie aspoň VD

 • SO – náhodné stretnutie so škodnou zverou
 • chovné JSS v I. cene -limitné známky
 • hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2, alebo absolvovanie VSS
 • kandidát chovu
 • plnochrupý, nožnicový záhryz

 

Suka :

 • výstavné ocenenie aspoň VD
 • SO – náhodné stretnutie so škodnou zverou
 • chovné JSS v I. cene -limitné známky
 • hľadanie 3, vystavovanie 3, čuch 3, prinášanie kačice z hlbokej vody 2, alebo absolvovanie VSS
 • kandidát chovu
 • plnochrupá, nožnicový záhryz

 

Postup uchovnenia jedinca :

 

Po splnení všetkých podmienok chovnosti chovateľ zašle všetky originály rozhodcovských tabuliek, originál rodokmeňa a fotografiu jedinca (9×13 cm) poradcovi chovu, ktorý preverí splnenie podmienok a potvrdí v rodokmeni splnenie chovných podmienok pre kynologické oddelenie Ú-SPZ. Zároveň zašle tieto materiály na Ú-SPZ, ktoré zapíše do rodokmeňa chovnosť jedinca a zašle materiály chovateľovi. Chovateľ zaplatí pokladníkovi klubu 5,- € za chovnosť.

Majitelia chovných jedincov sú podľa chovateľského poriadku povinní oznámiť poradcovi chovu všetky  zmeny týkajúce sa ich jedincov. Týka sa to najmä :

 • získania nových pracovných a výstavných ocenení
 • zmeny adresy majiteľa chovného jedinca
 • predaja chovného jedinca, meno a adresa nového nadobúdateľa
 • zmeny v zdravotnom stave chovných jedincov
 • úhynu, straty alebo rozhodnutia majiteľa o skončení využívania v chove

 

 

 

Postup pri párení suky :

 

Suka môže mať vrh len raz do roka, ale môže byť krytá dvakrát, ak po druhom krytí vrh bude len v nasledujúcom roku. Od 1. novembra každého roku začína nový chovateľský rok a aj odporúčania na párenie sa vystavujú už na ďalší rok. Výnimkou je náhradné páre nie, keď na základe vystaveného odporúčania na náhradné párenie môže mať suka šteňatá aj dvakrát do roka. Nárok na náhradné párenie vzniká ak po prvom párení sa nenarodili šteňatá, alebo sa narodilo len jedno šteňa s podmienkou, že sa párenie uskutoční s tým istým psom.Minimálne mesiac pred háraním suky, majiteľ suky požiada o Odporúčanie na párenie poradcu chovu. K žiadosti priloží 2,- €. Je to poplatok za vystavenie odporúčania na párenie a nie za párenie, tzn. poplatok treba uhradiť bez ohľadu na to, či bude odporúčanie využité, alebo nie. To isté sa vzťahuje na náhradné párenie. Tento poplatok je príspevkom na činnosť klubu a na uhrádzanie administratívnych poplatkov. Pri nezaplatení poplatku sa nevydá Odporúčanie na párenie. Poradca chovu pridelí suketroch psov, z ktorých si majiteľ suky môže vybrať jedinca na párenie. Spolu s odporúčaním poradca chovu zasiela majiteľovi suky aj Hlásenie vrhu, Prihlášku na zápis šteniat a Hlásenie o umiestnení šteniat. Po párení majiteľ chovného psa vyplní Odporúčaniena párenie podľa popisu na ňom a zašle originál na Ú-SPZ, prvú kópiu poradcovi chovu a ústrižok z neho dá majiteľovi psa. Po narodení šteniat majiteľ suky do 10 dní hlási na tlačive Hlásenie vrhu počet narodených šteniat podľa pohlavia a prípadné chyby vrhu. Po troch týždňoch od narodenia posiela poradcovi chovu Prihlášku na zápis šteniat. Ak si chovateľ necháva nadpočetné šteňatá (max. 8 ks) zasiela zároveň aj fotokópiu ústrižku o zaplatení poplatku za nadpočetné šteňatá. Poradca chovu potvrdí.Prihlášku a zašle na Ú-SPZ, kde vystavia rodokmene a zašlú ich veterinárovi, ktorý bude šteňatá tetovať. Po odpredaji šteniat chovateľ suky zašle poradcovi chovu Hlásenie o umiestnení šteniat s adresami nadobúdateľov podľa tetovacích čísel a mien šteniat.

-Využitie psa v chove -v roku keď dovŕši deväť rokov života sa využíva posledný rok. -Využitie suky v chove -v roku keď dovŕši osem rokov života sa využíva posledný rok.

 

Výbor klubu CHHS Odsúhlasené VČS r 2008